GOODYEAR HI-MILLER CT-163

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

  • ร่องยางลึก: เพิ่มความสามารถในการเกาะถนนและยืดอายุการใช้งาน
  • ร่องรอบๆไหล่ยาง: ช่วยระบายความร้อน ลดน้ำหนักยาง และลดความเครียดบนเนื้อยาง
  • ร่องไหล่ยางออกแบบให้มีมุมเหมาุะสมและโค้งมน: ช่วยดีดหินออกจากร่องยาง และเพิ่มสมรรถนะในการเกาะถนน
  • ร่องกลางยางและร่องไหล่มีความลึกต่างกัน: ทำให้พื้นที่สัมผัสของหน้ายางกว้างขึ้น และสึกสมำเสมอกัน
  • ขนาด 10.00-20